reede, 20. oktoober 2023

Töökohtade ja töötajate hindamine. Ettevõtte efektiivsuse analüüs. Töökorralduse formaliseerimine.

 


OÜ Majanduspartner pakub juhtimisteenuseid ettevõtte sisemiste protsesside korraldamiseks ja tõhustmiseks.

Juhtimiskonsultatsioonide teemad;

Töökohtade ja töötajate tööpanuse hindamine. 

Ettevõtte efektiivsuse analüüs. 

Töökorralduse formaliseerimine. Töökorralduse regulatsioonid ja dokumendd

Sisemiste protsesside analüüs


Huvi korral helista 5067751

neljapäev, 16. veebruar 2023

Kaasrahastus keskkonna projektidele

 turnpuu.blogspot.com

Tere!

 

Jagan teiega oma hiljutise leiu KIKi veebilehelt (https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/kaasrahastamise-programm). Siit saab taotleda kaasrahastust keskkonnaeesmärke täitvatele projektidele LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond jms projektidele. Taotlusvoor avaneb märtsi alguses!

 

Kaasrahastamise programmi eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond jms). Toetust antakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 1 sätestatud eesmärkide täitmiseks. Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärke.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused 

§ 33¹ lõikes 1 toodud eesmärkide täitmiseks.

 

Ehk kulub kellelgi teist ära.  

 

Heade soovidega

Natalja Zinovjeva

Regionaalpoliitika talitus

kolmapäev, 1. august 2018

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub avaliku sektori organisatsioonidele praktilise koolituskonsultatsiooni läbiviimist teemal „Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud, hindamine  ja juhtimine “
Pakkumus sisaldab;
1) Esiteks, 4 tunnise konsultatsiooni läbiviimist avalikus organisatsioonis, kus selgitatakse välja  kliendi tulemuslikkuse hindamise ja selles kasutatavate mõõdikute problemaatika ning  kuulatakse ära kliendi soovid koolituskonsultatsiooniks ja nägemus süsteemi arendamiseks ning seosed asutuse arengukava koostamisega.
Teostatakse tulemuslikkuse hindamise süsteemi esmane analüüs, tutvutakse asutuse dokumentide ja siseregulatsioonidega,  saadakse kliendilt informatsiooni  praktilise koolituskonsultatsiooni ajakava ja sisu ettevalmistamiseks teemal; „Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud,  hindamine  ja juhtimine“.
2) Teiseks, ühepäevase  (8 - 16 akadeemilist tundi) praktilise koolituskonsultatsiooni  teemal "Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud,  hindamine  ja juhtimine läbiviimine kokkuleppel Tellijaga.
Koolituskonsultatsiooni eesmärgiks on koolitada asutuse juhtrühma tulemuslikkuse juhtimise valdkonna temaatikast lähtudes praktilisest organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise süsteemi näitest, selle raames kasutatavatest mõõdikutest, nende analüüsist ja süsteemi täiustamise vajadustest.
Koolituskonsultatsiooni käigus antakse ülevaade avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemist, mis integreerib endas nii strateegilist kui operatiivset vaadet ning nii finantsilist kui mittefinantsilist vaadet. Koolituse käigus avatakse avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise temaatika, antakse ülevaade tulemuslikkuse hindamise põhimõtetest, uutest lähenemistest ja  kontseptsioonidest antud valdkonnas ja eriti avalikus sektoris.  Koolituskonsultatsiooni käigus toimub praktiline organisatsiooni  mõõdikute süsteemi arendamine rühmatööde käigus.
Koolitusel võimalikud käsitlemist leidvad teemad;
 • Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja tulemuslikkuse juhtimise olemus ja koht juhtimissüsteemis;
 • Põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile;
 • Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised alused: integreeritud ja süsteemne käsitlus;
 • Tulemuslikkuse hindamise tasandid organisatsioonis;
 • Rahvusvaheline majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse hindamise praktika;
 • Strateegilised eesmärgid ja strateegia kaart;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: finantsaspekt;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: kliendiaspekt;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: sisemised protsessid;
 • Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: õppimise ja arengu aspekt;
 • Olulised seosed kliendiaspektide ja sisemiste protsesside tulemuslikkuse vahel;
 • Sisemiste protsesside juhtimise mõju asutuse kuludele;
 • Aspektide vaheliste seoste juhtimine;

Koolituskonsultatsioooni oodatavad tulemused
Koolituse tulemusena paraneb avaliku sektori organisatsiooni juhtrühma arusaamine asutuse  arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest tulemuslikkuse juhtimisel ja  tulemuste saavutamisel.
Paraneb avaliku sektori organisatsiooni  juhtkonna ja juhtrühma arusaamine firmasiseste protsesside juhtimisest, eesmärkidest tulemuslikkuse juhtimisel, samuti organisatsioonisisene meeskonnatunnetus.
Koolituskonsultatsiooni viib läbi TÜ majandusarvestuse professor Toomas Haldma
Koolituskonsultatsiooni täpustatud sisu ja ajakava kokkuleppel Tellijaga peale organisatsiooni  külastust.


Toomas Türnpuu
OÜ Majanduspartner
Partner

kolmapäev, 27. detsember 2017

Personalijuhi teenus ja konsultatsioon väikefirmadeleMajanduspartner pakub väikefirmadele personalijuhi teenust ja personalivaldkonna konsultatsiooni , mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti.

Ettevõtte suurusest tulenevalt ei ole täiskoormusega personalijuhi palkamine alati otstarbekas ning põhjendatud.  Pakutava teenuse eesmärk on pakkuda ettevõtetetele kokkulepitud mahus ja personalijuhi tööde teostamist.  Teenus võib sisaldada näiteks kombinatsiooni alljärgnevatest tegevustest või valikut nendest:
 
nõustamine tööõiguse osas, vajaliku dokumentatsiooni vormistamine;
juhtkonna nõustamine ja konsulteerimine töösuhete alastes küsimustes;
personalidokumentide loomine ja järjepidev haldamine (töölepingu kirjalikud dokumendid, ametijuhendid, isikuandmete haldamine jm ;seadusandlusega reguleeritud dokumentatsioon)
tööseadusandluse muudatuste jälgimine ja ettevõttes rakendamine;
tööandja töökorralduslike dokumentide koostamine;
puhkuseajakavade koostamine;
ülesütlemisavalduste koostamine ja  töösuhte lõpetamise vormistamine;
Rahulolu- ja motivatsiooniuuringute läbiviimist
Motivatsioonisüsteemi loomist
Palgakorralduse süsteemi loomist
Ametikohtade hindamist
Töötajate töösoorituse hindamist
Motivatsiooni- ja töötasustamise süsteemide haldamist
 
arenguvestluste süsteemi loomisel
koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamist
koolitus- ja arenguplaanide koostamist
koolituste  ja eriürituste korraldamist tulenevalt kliendi vajadustest
 
organisatsiooni ja personalijuhtimine
personaliarvestuse korraldamine
palgasüsteemide audit ja diagnostika
töösoorituse hindamine ja arenguvestluste läbiviimine
uue töötaja juhendamine ja sisseelamisprogrammid
värbamise ja personali valiku läbiviimine
Töölepingute, isikuandmete ja ametikirjelduste haldamine
Ettevõtte siseregulatsiooni dokumentide koostamine (sisekord, dokumendihaldus, puhkusegraafikute koostamise ja puhkusearvestuse pidamise korraldamine
Personalistatistika ja arvestuse pidamine (personali voolavus, töötajate vanus, haridus, koolitused, haigused jne)
Palgaarvestuse korraldamine
Personalialaste käskkirjade ja  korralduste vormistamine
Tõendite ja iseloomustuste koostamine töötajatele.
Dokumentatsiooniga tutvumine
Vestlused juhtide ja töötajatega
Kirjalik uuring juhtidele ja töötajatele
Kokkuvõte juhtkonnale ja töötajatele
Ettepanekud edasisteks tegevusteks
Tööplaani koostamine
Peame arvestust nii töötasude, maksude, puhkusetasude kui ka puhkusereservide üle.
Edastame maksuametile maksudeklaratsioonid, haigekassale haiguslehed ning pensioniametile info täiendavate lapsepuhkusepäevade või muu vajaliku kohta.
Vajadusel täidame ka Teie töötajaid puudutavad statistikaameti aruanded.
töövaidluskomisjonile avalduse ja kohtule hagiavalduse koostamine
esindamine töövaidluskomisjoni ja kohtuistungitel 
 
Motivatsiooni ja tasustamise valdkonna teenused:
OÜ Majanduspartnert pakub ettevõtetele koolitusvajaduse auditi teostamist ja alljärgnevaid teenuseid :
OÜ Majanduspartner  pakub personalitöö valdkonna koolitusi ettevõtetele ja organisatsioonidele

Personaliarvestuse teenus
Personaliarvestuse eesmärgiks on töösuhteid reguleerivast seadusandlusest tulenevate nõuete korrektne ja ajakohane täitmine.

Personalitöö audit
Personalitöö ettevõttesisese auditi eesmärgiks on kaardistada ettevõttes valitsev personalivaldkonna hetkeolukord ja töötada väljha soovitused valdkonna arendamiseks. Personalisüsteemi auditit võib läbi viia näiteks personalidokumentatsiooni seisukorra hindamiseks või kogu personalijuhtimise olukorra hindamiseks ettevõttes.
Pakume ettevütte töökorralduse analüüsi teenust

Auditi protsessi etapid:

Palgaarvestus


Esindamine töövaidlustes
OÜ Majanduspartner pakub töövaidluste lahendamisel alljärgnevaid teenuseid:teisipäev, 21. november 2017

ÄRIPLAANIDE KIRJUTAMINE

OÜ Majanduspartner on Eesti kapitalil põhinev koolitus- ja konsultatsioonifirma, kes pakub teenusena abi äriplaanide koostamisel, toetuprojektide kirjutamisel ja erinevate toetuste taotlemisel rahastajatelt.  Pakume alustavatele  ettevõtjatele ja  tegutsevatele ettevõtetele konsultatsioone äriideede ja ärimudeli diagnostika läbiviimisel, äriplaanide koostamisel ja erinevate taotluste koostamisel.
Meie klientideks võivad olla nii äri, avaliku sektori, kui ka mittetulundusliku sektori ettevõtted .
OÜ Majanduspartner poolt projektide koostamise teenuse raames teostatavad tegevused:
 • projekti idee kirjeldamine ja sõnastamine “projektikeeles”;
 • rahastusallikate otsimine;
 • taotlusvormide täitmine ja suhtlemine rahastajaga;
 • vajadusel lisadokumentide koostamine ja hankimine;
 • projektijuhtimine ja koostöö kliendi, rahastaja ja fondidega;
 • aruandlus;
OÜ Majanduspartner  poolt koostatud äriplaanide ja finantsprognooside hind konsultandi poolt projekti kirjutamisele kulutatud tööajast.
Eeldame enne töö alustamist ja peale koostöö kokkuleppe sõlmimist  75% ettemaksu tasumist.
Milline on meie koostöömudel? Kuidas käib äriplaani koostamine? Kuidas toimub suhtlemine?
Äriplaan valmib koostöös Tellijaga ja on  äritegevuse planeerimise protsessi tulemusel valmiv kirjalik dokument. Äriplaan koostatakse koos finantsprognoosidega. Äriplaani koostamine on ettevõtluse alustamisel igale ettevõttele vajalik tegevus, olgu siis uue äriidee ja tegevusmudeli kavandamisel või ettevõttesse täiendavate vahendite kaasamisel.
Äriplaani koostamine on äri alustamisel oluline etapp, kus ettevõtja mõtleb läbi oma äriidee, ärimudeli ja selle realiseerimise kava.
Äriplaani koostamisega vähendatakse ettevõtlusriske ja hinnatakse idee kestvust ning elujõulisust. Hea äriplaan vähendab ettevõtlusega seotud riske ja kvaliteetselt koostatud äriplaan aitab ennetada ja maandada ettevõtlusriske.
Äriplaan on ettevõtte finantseerimise vahend, mille abil kavandatakse  ärilisele ettevõtmisele rahalist  toetust investeerijatelt, laenuandjatelt, valitsusasutustelt, fondidelt, konkurssidelt jne.
Hea äriplaan on kergesti loetav, hästi struktureeritud ja vastab suhteliselt kindlatele, rahvusvaheliselt väljakujunenud sisu ja vormi nõuetele. Hea äriplaan tekitab usaldusväärsust idee realiseeritavuses ja paneb potentsiaalse investeerija või laenuandaja uskuma, et antud idee on teostatav ja finantseerimist väärt.
Koostöömudel
Esimene kontakt toimub telefoni (Skypi) või meili teel:
 • teeme selgeks, millises faasis projekt või projektiidee on (idee, ettevõtte asutamine, alustav ettevõte, tegutsev ettevõte, mitytetegutsev ettevõte, vmt);
 • teeme selgeks, milline on kliendi peamine eesmärk: rahastuse saamine; tasuvuse analüüs, idee tasandilt konkreetse plaanini jõudmine vmt)
 • teostame projekti esialgse diagnostika ja määrame kindlaks töö mahu
 • lepime kokku töö teostamise ajagraafikus, maksumuses, suhtlemise ja koostöö vormides, tööjaotuses jms.
 • suuremate Tellimuste puhul sõlmime kirjaliku lepingu
Äriplaani koostamiseks kulub 2-5 nädalat, tihti kulub ka rohkem aega. Valmis äriplaan antakse kliendile üle MS Word dokumendina, millele on lisatud finantsprognoosid MS Exceli tabeli kujul.
Toomas Türnpuu
5067751
Partner

Äriidee leidmine:

 

Oleme abiks Teie ideede realiseerimisel


TÖÖKESKKONNA SPETSIALISTI TEENUSOÜ Majanduspartner pakub töökeskkonna spetsialisti teenust.
Tänapäeval on paljude teenuste sisseostmine muutunud palju otstarbekamaks kui enne. Saate pädeva TKS teenuse teenuse pakkujalt ja ei pea enam muretsema seaduse nõuete täitmise üle.
Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 kohaselt võib ettevõte selle teenuse sisse osta, õieti peab kui omas ettevõttes vastava pädevusega töötaja puudub.
Ettevõtte eelised töökeskkonnaspetsialisti teenuse sisseostmisel; 
 • Teenuse osutaja on alati kursis seadusandlusega, selle muudatustega;
 • Teenuse osutaja omab praktilist töökogemust töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas;
 • Teenuse osutaja omab ülevaadet vajalikest  dokumentidest ja  on suuteline selle koostama vastavalt Tellija vajadusele;
 • Omab kogemusi riskianalüüsi teostamisel, sellele järgnevale tegevuskava koostamisel jne;
 • On pädev teostama perioodilist sisekontrolli;
 • Suhtleb ja korraldab suhteid töökollektiivi ja Tööinspektsiooniga;
 • Lahendab personaliküsimused (töökeskonnaspetsialisti haiguse, lähetuse puhul või puhkuseperioodil);
 • Vähendab kulutusi (teenuse sisseostmine on kindlasti odavam kui eraldi töötaja palgakulu);
 • Võimaldab ettevõtjal tegeleda oma põhitegevusega, olles kindel, et tööohutuse asjad on ettevõttes korras;
Töökeskkonnaspetsialisti töökohustuste hulka kuuluvad lähtuvalt seadusandlusest ja kogemustest:
 • Vastavalt kliendi soovile ja kokkuleppele soovitud sageduses (igakuine, kvartaalne, aastane) töökeskkonnaga seotud tegevuste läbiviimine:
 • ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine tööohutus- ja töötervishoiualastes küsimustes;
 • töökohtadel esinevate ohtlike mõjurite ja riskide jälgimine;
 • tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes;
 • koostöös ettevõtte juhtkonnaga töötingimuste kaardistamine ja riskide vältimise tegevuskava;
 • süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine;
 • koostamine lähtudes tööohutus ja töötervishoiualastest õigusaktidest;
 • toimunud tööõnnetuste uurimine ja dokumenteerimine;
 • koostöös töökeskkonnaga tegelevate riigiametnike/inspektoritega, kontrollimistel osalemine;
 • töökeskkonnaalaste kontrollimiste ning mõõtmiste korraldamine ja jälgimine;
 • töötajate töökeskkonnaalase täiendõppe organiseerimine ning vajalike koolitustunnistuste aegumiste tähtaegade jälgimine;
 • eririiete, -jalanõude ja isikukaitsevahendite tellimise ja väljastamise korraldamine;
 • seadmete ohutus- ja kasutusjuhendite koostamise ja instrueerimise korraldamine;
 • töötajate tervisekontrolli korraldamine;
 • esmaabivahendite olemasolu tagamine;
 • nõuetekohase arvestuse pidamine kasutatavate eeskirjade, juhendite, töötajate instrueerimiste; tervisekontrolli, tööõnnetuste jms osas;
 • süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli korraldamine;
 • töökeskkonna riskianalüüsi uuendamine;
 • töökeskkonnaalases seadusandluses sätestatud dokumentide nõuetekohane kirjalik vormistamine;
 • töötajate tööohutusalase sissejuhatava ja täiendava juhendamise korraldamine;
 • koos töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavolinikega tööohutusalastel nõupidamistel osalemine;

Toomas Türnpuu
Töökeskkonna spetsialist
5067751

esmaspäev, 22. august 2016


OÜ Majanduspartner pakub ettevõtetele projektijuhi teenust.
Kui soovid keskenduda oma põhitegevusele vajad kvalifikatsiooniga projektijuhti !
MILLEKS PROJEKTIJUHT?
  Mis on projektijuhi ülesanded?
 • hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • projekti dokumentatsiooni koostamine;
 • projekti elluviimise üldine koordineerimine;
 • töökoosolekute korraldamine;
 • partnerite ja rahastajaga suhtlemine;
 • eelarve jälgimine ja muudatuste sisseviimine;
 • abikõlblikkuse reeglite jälgimine;
 • projektijuhtimise käigus kerkinud probleemide lahendamine;
 • vahe- ja lõpparuannete vormistamine, aruandlus;
Meie projektijuhtimise teenuse kasutamine võimaldab Teil keskenduda oma igapäevatööle ning annab kindluse, et projekt on samal ajal asjatundlikult juhitud, pidades silmas kõiki protseduurireegleid.

Helista ja lepime kohtumise aja kokku!  

TOOMS TÜRNPUU
projektijuht 
5067751